Lokale forskrifter til høring

Share:

I forbindelse med utarbeiding av lokale forskrifter for Senja kommune er bl.a. lokalutvalgene naturlige høringsparter.

Følgende forskrifter sendes derfor ut til dere på høring;

 

Forskriften inneholder prinsipper for tømming og behandling av slam fra husholdninger, fritidsbebyggelse og næring som ikke er tilknyttet offentlig anlegg.  Forskriften regulerer omfanget av slamordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene abonnent, kommune og renovatør og påvirker i tillegg forvaltningen av kommunens slamgebyrer.

Forskriften inneholder krav til tekniske løsninger og forvaltningsmessige forhold for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

Forskriften inneholder prinsipper for adressetildeling og skal bidra til å sikre et godt og forutsigbart adressesystem i kommunen og en enhetlig saksbehandling for adressering i Senja kommune.

Eventuelle høringsmerknader til forskriftene merkes med navnet på forskriften og sendes post@senja.kommune.no eller til

Senja kommune, pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist:  24. november 2020