Forslag til regulering av Frovågneset hyttefelt

103
0
Share:

Forslag til detaljregulering Frovågneset hyttefelt med planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og illustrasjonsplan datert 8.9.2020 legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høringsinstansene.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av frittliggende fritidsboliger med tilhørende friområde, adkomst og parkering innenfor planområdet.

https://www.senja.kommune.no/aktuelt/offentlig-ettersyn-melding-om-vedtak-detaljregulering-frovagneset-hyttefelt-plan-id-1927201910.9789.aspx

Styret har i utgangspunktet ingen innvendinger til planforslaget, men vil påpeke at det befinner seg to hekkende havørnpar på Frogvågneset. Havørna er listet i kategorien «hensynskrevende» i dagens rødliste.

I Norge har vi en relativt stor populasjon havørn. I Europa er imidlertid situasjonen en annen. I flere land er havørna rubrisert som «direkte truet» eller «utryddet». Av denne grunn er står arten oppført på Bernkonvensjonens liste II.

Vi ber lesere som har synspunkter på planforslaget om å formidle dette til Sør-Senja lokalutvalg så tar vi det inn i høringssvaret fra oss. Høringsfrist er 01.12.20, så vi ber om at ev. synspunkter sendes oss innen onsdag 25. november enten til Gunnar Torgersen på gunn-tor@frisurf.no eller undertegnede.